top of page

​山形地区予選 9 月 11 日 (日) 山形テルサ アプローズ

〈審査員〉浅野 繁

                 山口 泉恵  

                 倉戸 テル

​審査委員長

​酒田地区予選 9 月 24 日 (土) 庄内町文化創造館 響ホール

〈審査員〉浅野 純子

                 山本 実樹子  

                 坂本 知穂

​審査委員長

​鶴岡地区予選 9 月 25日 (日) 庄内町文化創造 響ホール

〈審査員〉浅野 純子

                 山本 実樹子  

                 坂本 知穂

​審査委員長

​本選 10月 9日 (日) 

庄内町文化創造館 響ホール

〈審査員〉有森 博

​       福原 佳三

                 山口 泉恵  

                 

​審査委員長

bottom of page